സ്ത്രീവാദ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം പ്രയോഗവും പ്രതിനിധാനവും

170 136

ഉത്തരാധുനിക വൈജ്ഞാനികധാരകളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ലിംഗപദവിപഠനങ്ങൾ സ്ത്രീവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാപ്യമേഖലകളെ അതിവിശാലമാക്കുന്നു.സ്ത്രീ,പുരുഷൻ എന്നീ ലിംഗാവസ്ഥകളെ ശാരീരികഭേദമല്ല,സാംസ്‌കാരിക ഭേദങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയുന്നത്.

10 in stock

Author: ഡോ ജിസ ജോസ്

ഉത്തരാധുനിക വൈജ്ഞാനികധാരകളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ലിംഗപദവിപഠനങ്ങൾ സ്ത്രീവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാപ്യമേഖലകളെ അതിവിശാലമാക്കുന്നു.സ്ത്രീ,പുരുഷൻ എന്നീ ലിംഗാവസ്ഥകളെ ശാരീരികഭേദമല്ല,സാംസ്‌കാരിക ഭേദങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രീവാദ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം പ്രയോഗവും പ്രതിനിധാനവും”

Vendor Information