സ്ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം

280 224

ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീനാടകപ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീവിതാഖ്യായിക. ഇതിലെ ഓരോ അഭിനേത്രിയുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തെ വ്യതിരിക്തമായ വിശകലനസന്ധിയോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

10 in stock

Author: ഡോ ബി ഹരിഹരൻ

ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീനാടകപ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീവിതാഖ്യായിക. ഇതിലെ ഓരോ അഭിനേത്രിയുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തെ വ്യതിരിക്തമായ വിശകലനസന്ധിയോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം”

Vendor Information