സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രം

160 128

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുപോരുന്ന ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ധീരമായ ശ്രമം.കാമസൂത്രത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ വശങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈംഗികത എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: അനിതാ ജയനാഥ്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുപോരുന്ന ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ധീരമായ ശ്രമം.കാമസൂത്രത്തിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ വശങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈംഗികത എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പുരുഷമനസ്സിലെ ലൈംഗികാധിപത്യത്തിനു നേരെയുള്ള സ്ത്രീപക്ഷ വിമര്‍ശനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രൈണ കാമസൂത്രം”

Vendor Information