സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി

330 264

സ്ത്രീകള്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ വിധാതാക്കളാകുന്നതിന്റെ അസാധാരണവും അപൂര്‍വ്വവുമായ നോവല്‍വല്‍ക്കരണണാകുന്നു സുഗന്ധി എന്ന് ഷാജി ജേക്കബ്.

8 in stock

Author: ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ

സ്ത്രീകള്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ വിധാതാക്കളാകുന്നതിന്റെ അസാധാരണവും അപൂര്‍വ്വവുമായ നോവല്‍വല്‍ക്കരണണാകുന്നു സുഗന്ധി എന്ന് ഷാജി ജേക്കബ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി”

Vendor Information