സുമംഗല

430 344

തീവ്രദുഃങ്ങളുടെ തുരുത്തിൽ ഒറ്റപെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആത്മവ്യഥകളിലേക്ക് കാവ്യാത്മക ഭാഷയാൽ അനുവാചകനെ നയിക്കുന്ന രചന.ഈ നോവലിനെ സ്വമനസാൽ സ്പർശിക്കുന്ന വായനക്കാരന് തീർച്ചയായും സ്ത്രീമനസ്സിൻ്റെ കാണാത്തലങ്ങളെയാണ് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുക.മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് ലഭിച്ച ഒരപൂർവ വരദാനമാണ് ചന്ദ്രക്കല എസ് കമ്മത്തിൻ്റെ സുമംഗല

2 in stock

Author: ചന്ദ്രക്കല എസ് കമ്മത്ത്

തീവ്രദുഃങ്ങളുടെ തുരുത്തിൽ ഒറ്റപെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആത്മവ്യഥകളിലേക്ക് കാവ്യാത്മക ഭാഷയാൽ അനുവാചകനെ നയിക്കുന്ന രചന.ഈ നോവലിനെ സ്വമനസാൽ സ്പർശിക്കുന്ന വായനക്കാരന് തീർച്ചയായും സ്ത്രീമനസ്സിൻ്റെ കാണാത്തലങ്ങളെയാണ് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുക.മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് ലഭിച്ച ഒരപൂർവ വരദാനമാണ് ചന്ദ്രക്കല എസ് കമ്മത്തിൻ്റെ സുമംഗല

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുമംഗല”

Vendor Information