സൂര്യൻ കഥകൾ

139 111
Insight Publica

സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ളീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത ഈ കൃതി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

10 in stock

Author: പി കെ എൻ പണിക്കർ

സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ളീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്ത ഈ കൃതി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂര്യൻ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!