സൂര്യസാന്ത്വനം

100 80
Yes Press Books

ശ്രീമതി കെ ഓമന അമ്മയുടെ കാവ്യസങ്കൽപ്പനങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയോടും പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങളോടുമുള്ള ഇഴയടുപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.ശാന്തമായ കാവ്യാന്തരീക്ഷവും കറയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയുമാണ് ഈ കവിതാസമാഹാരം.സൂര്യന് ഭൂമിയോടുള്ള നിർമ്മല പ്രണയത്തെ പ്രപഞ്ചഭിത്തിമേൽ കവി കോറിയിടുന്നു.

10 in stock

ശ്രീമതി കെ ഓമന അമ്മയുടെ കാവ്യസങ്കൽപ്പനങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയോടും പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങളോടുമുള്ള ഇഴയടുപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.ശാന്തമായ കാവ്യാന്തരീക്ഷവും കറയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയുമാണ് ഈ കവിതാസമാഹാരം.സൂര്യന് ഭൂമിയോടുള്ള നിർമ്മല പ്രണയത്തെ പ്രപഞ്ചഭിത്തിമേൽ കവി കോറിയിടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂര്യസാന്ത്വനം”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!