സുവര്‍ണ്ണ പുസ്തകം

295 236

1950 കളിലെ ലണ്ടനില്‍ താന്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ‘ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്കില്‍’‘ നിന്നും മുക്തയാകാന്‍ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന , വിവഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയ ഒരു മാ‍താവുകൂടിയായ നോവലിസ്റ്റ് അന്നാ വൂള്‍ഫിന്റെ കഥയാണ് സുവര്‍ണ്ണ പുസ്തകം.

10 in stock

Author: ഡോറിസ്‌ ലെസ്സിങ്ങ്‌

1950 കളിലെ ലണ്ടനില്‍ താന്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ‘ റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്കില്‍’‘ നിന്നും മുക്തയാകാന്‍ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന , വിവഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയ ഒരു മാ‍താവുകൂടിയായ നോവലിസ്റ്റ് അന്നാ വൂള്‍ഫിന്റെ കഥയാണ് സുവര്‍ണ്ണ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുവര്‍ണ്ണ പുസ്തകം”

Vendor Information