സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്

65 52
Poorna Eram

ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ശ്രീ. പി.ടി.ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

10 in stock

Author: പി.ടി. ഭാസ്കരപ്പണിക്കര്‍

ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ശ്രീ. പി.ടി.ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്”

Vendor Information