സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആചാര്യന്മാർ

150 120

രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയവുമായ വിമോചന മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം.സംസ്കാരികാചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൗഢഗംഭീരമായ രചന.

8 in stock

Author: ഡോ ഇ ഐ വാരിയർ

രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയവുമായ വിമോചന മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം.സംസ്കാരികാചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൗഢഗംഭീരമായ രചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആചാര്യന്മാർ”

Vendor Information