സ്യമന്തക രഹസ്യം

67 54
Poorna Eram

ദ്വാരകയിൽ നിന്നും അല്പം അകലെയായി ഒരു യാദവപ്രമുഖൻ താമസിച്ചിരുന്നു.സത്രാജിത്ത് എന്നായിരുന്നു പേര്.വലിയ സൂര്യയോപാസാകൻ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നനായ സൂര്യദേവൻ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മാള സമ്മാനിചു.അതിന്റെ നടുപ്പതക്കമായി തിളങ്ങിയിരുന്നത് സ്യമന്തകം എന്ന രത്നമായിരുന്നു.

8 in stock

Author: പി ഐ ശങ്കരനാരായണൻ

ദ്വാരകയിൽ നിന്നും അല്പം അകലെയായി ഒരു യാദവപ്രമുഖൻ താമസിച്ചിരുന്നു.സത്രാജിത്ത് എന്നായിരുന്നു പേര്.വലിയ സൂര്യയോപാസാകൻ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ പ്രസന്നനായ സൂര്യദേവൻ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മാള സമ്മാനിചു.അതിന്റെ നടുപ്പതക്കമായി തിളങ്ങിയിരുന്നത് സ്യമന്തകം എന്ന രത്നമായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്യമന്തക രഹസ്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!