ടാഗോര്‍ രചനകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരുക്കിയ ഉജ്ജ്വല സമാഹാരം. ടാഗോര്‍പ്രതിഭയുടെ സമസ്തമുഖങ്ങളെയും വെളിവാക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വ ഗ്രന്ഥം. ടാഗോറിന്റെ പ്രശസ്ത കഥകള്‍, കവിതകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, ലേഖനങ്ങള്‍, കത്തുകള്‍, സ്മരണകള്‍, അഭിമുഖങ്ങള്‍, ചിത്രരചനകള്‍, ഫോട്ടോകള്‍ എന്നിവ ഈ കൃതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടാഗോർകൃതികൾ”

Vendor Information