ടാഗോർ കവിതകൾ

180 144

വിശ്വമഹാകവി ടാഗോറിന്റെ പ്രശസ്തങ്ങളായ കവിതകളുടെ സമാഹാരം. ടാഗോറിന്റെ കുറുങ്കവിതകളും ദീര്‍ഘകവിതകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

ടാഗോറിന്റെ കുറുങ്കവിതകളും ദീര്‍ഘകവിതകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗീതാത്മകമായ വിവര്‍ത്തനം. ഭാവാത്മകതയും ധ്യാനാത്മകതയും വിവര്‍ത്തനഭാഷയില്‍ കൊ്യുുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ പരിഭാഷയെ മികച്ചതാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടാഗോർ കവിതകൾ”

Vendor Information