ടെലിസ്സ്കോപ്പ്

180 144

ടെലിസ്സ്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചരിത്രം, അമേച്വർ ടെലിസ്സ്കോപ്പ് നിർമ്മാണം,ടെലിസ്സ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാനനിരീക്ഷണം,ടെലിസ്സ്കോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനരീതികൾ,ടെലിസ്സ്കോപ്പ്നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ …ഇങ്ങനെ അമേച്വർ വന്നനിരീക്ഷകരും സ്വയം ടെലിസ്സ്കോപ്പ്നിര്മ്മിച് ഉപയോഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആവശ്യമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ശാസ്ത്രപുസ്തകം.

8 in stock

Author: ഫസൽ റഹ്മാൻ പി കെ

ടെലിസ്സ്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചരിത്രം, അമേച്വർ ടെലിസ്സ്കോപ്പ് നിർമ്മാണം,ടെലിസ്സ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാനനിരീക്ഷണം,ടെലിസ്സ്കോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനരീതികൾ,ടെലിസ്സ്കോപ്പ്നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനകൾ …ഇങ്ങനെ അമേച്വർ വന്നനിരീക്ഷകരും സ്വയം ടെലിസ്സ്കോപ്പ്നിര്മ്മിച് ഉപയോഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആവശ്യമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ശാസ്ത്രപുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടെലിസ്സ്കോപ്പ്”

Vendor Information