തടാകനാട്

50 40

ഓരോ യാത്രയും സാംസ്കാരികമായ ഖനനമാൻ . ദേശങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും മനുഷ്യരുമെല്ലാം യാത്രികന് ഖനികളാവുന്നു .

Out stock

Out of stock

Author: ഇ.കെ. ദിനേശന്‍

ഓരോ യാത്രയും സാംസ്കാരികമായ ഖനനമാൻ . ദേശങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും മനുഷ്യരുമെല്ലാം യാത്രികന് ഖനികളാവുന്നു . ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അജ്ഞാതവും അപരിചിതവുമായ ലോഹക്കൂട്ടുകളെ അത് വെളിവാക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ നടത്തിയ സാംസ്കാരികപര്യവേക്ഷങ്ങളാൻ ഈ യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തടാകനാട്”

Vendor Information