താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം

70 56

എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും താങ്ങാവുന്നതും താങ്ങ് ആവുന്നതുമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ,വിജയലക്ഷ്മി

എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും താങ്ങാവുന്നതും താങ്ങ് ആവുന്നതുമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം”

Vendor Information