താന്ത്രികത ആത്മീയത ലൈംഗികത

100 80
Fabian Books

രതിയുടെയും താന്ത്രികതയുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ. ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ മുറിയടച്ചിട്ട് ലൈംഗികകർമ്മത്തിലെന്നപോലെ ചരിക്കുക. എല്ലാറ്റിനെയും വിസ്മരിക്കുക – സമൂഹത്തെയും വിലക്കുകളെയുമൊക്കെ…

10 in stock

Author: ഓഷോ

രതിയുടെയും താന്ത്രികതയുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ. ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ മുറിയടച്ചിട്ട് ലൈംഗികകർമ്മത്തിലെന്നപോലെ ചരിക്കുക. എല്ലാറ്റിനെയും വിസ്മരിക്കുക – സമൂഹത്തെയും വിലക്കുകളെയുമൊക്കെ. ലൈംഗികതയിലെ സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളറിയുന്നു. ശരീരമാകെ ഇളകിയുലയുമ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനവും മാത്രമല്ല സംഗമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ കോശവും എതിർകോശവുമായി സംഗമിക്കുകയാണ്. അതു മൃഗീയമായി തോന്നാം. എന്നാൽ, മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗമായതിനാൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താന്ത്രികത ആത്മീയത ലൈംഗികത”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!