താരാസ്‌പെഷ്യല്‍സ്

45 36

തനിക്കു പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പദംപോലും ഉപയോഗിക്കാതെ സംവേദനം ചെയ്യാനുള്ള ബഷീറിന്റെ കഴിവ് മലയാളത്തിലെ മറ്റ് എഴുത്തുകാരുടെപോലും പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

5 in stock

Author: ടി.പി. അനസ്

തനിക്കു പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പദംപോലും ഉപയോഗിക്കാതെ സംവേദനം ചെയ്യാനുള്ള ബഷീറിന്റെ കഴിവ് മലയാളത്തിലെ മറ്റ് എഴുത്തുകാരുടെപോലും പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലിനു പോലും ഇരുന്നുറുപേജിലധികം ദൈര്‍ഘ്യം നല്കാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരന് വാക്കുകള്‍ ധൂര്‍ത്തടിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താരാസ്‌പെഷ്യല്‍സ്”

Vendor Information