താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്‍ത്തവിചാരം

65 52

കേരളീയസാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ പൊതുബോധമണ്ഡലത്തില്‍ ഐതിഹ്യകഥ പോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടറിവുചരിത്രമായിക്കിടന്ന കുറിയേടത്ത് താത്രിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കനമാര്‍ന്ന ഒരു നോട്ടം.

28 in stock

Author: ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ

കേരളീയസാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ പൊതുബോധമണ്ഡലത്തില്‍ ഐതിഹ്യകഥ പോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടറിവുചരിത്രമായിക്കിടന്ന കുറിയേടത്ത് താത്രിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കനമാര്‍ന്ന ഒരു നോട്ടം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാര്‍ത്തവിചാരം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!