താവളം തേടി

45 36

കുരങ്ങന്‍കാവിന്റെ നിഴലുകള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ നേരും നെറികേടും വായിച്ചെടുക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതി. മുറിവാലന്‍കുരങ്ങനും മജിസ്‌ട്രേറ്റും പോലീസുകാരും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ലഘുനോവല്‍. മികച്ച ബാലസാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള 2000-ലെ അബുദാബി ശക്തി അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: എ വിജയന്‍

കുരങ്ങന്‍കാവിന്റെ നിഴലുകള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിതത്തിന്റെ നേരും നെറികേടും വായിച്ചെടുക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതി. മുറിവാലന്‍കുരങ്ങനും മജിസ്‌ട്രേറ്റും പോലീസുകാരും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ലഘുനോവല്‍. മികച്ച ബാലസാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള 2000-ലെ അബുദാബി ശക്തി അവാര്‍ഡ് നേടിയ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താവളം തേടി”

Vendor Information