തകഴി മുതൽ അഴീക്കോട് വരെ

80 64

മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ സർഗ്ഗാത്മക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചും ഓർമ്മിച്ചും എഴുതിയ പുസ്തകം.  ആത്മകഥാസ്പർശിയായ ഇതിലെ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ വായനയുടെ ആഴങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉർവ്വരമാക്കുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10 in stock

Author: ഡോ ജോർജ് ഇരുമ്പയം

മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ സർഗ്ഗാത്മക വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചും ഓർമ്മിച്ചും എഴുതിയ പുസ്തകം.  ആത്മകഥാസ്പർശിയായ ഇതിലെ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മുടെ വായനയുടെ ആഴങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉർവ്വരമാക്കുകയും സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഡോ ജോർജ് ഇരുമ്പയം

പ്രസാധകർ

നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തകഴി മുതൽ അഴീക്കോട് വരെ”

Vendor Information