തലകീഴായി തൂങ്ങിയ രാജാവ്

250 200
Current Books

തല കീഴായി രാജാവ് ( രാമനേയും കൃഷ്ണനേയും കുറിച്ചുള്ള അസാധാരണ കഥകൾ ) – Sudha Murthy

നിങ്ങൾക്കറിയാമോകരടികൾ സംസാരിയ്ക്കുകയുംഅമ്പിളി അമ്മാമൻ ചിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നമത്സ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യശിശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആയിരം കൈകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ?

വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടവതാരങ്ങളായ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അവരുടെ വംശത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളാണ്  പുസ്തകത്തിൽ ഏറെയുംഎണ്ണമറ്റ കഥകളുണ്ട് ഇരുവരെക്കുറിച്ചുംപക്ഷെഅവയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അജ്ഞാതമാണ്അസുരന്മാരും ദേവതകളും മനുഷ്യർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നമൃഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നസാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവങ്ങൾ അപൂർവ്വ വരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലേയ്ക്കാണ് ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരി സുധാമൂർത്തി നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

10 in stock

Author: സുധാ മൂർത്തി

തല കീഴായി രാജാവ് ( രാമനേയും കൃഷ്ണനേയും കുറിച്ചുള്ള അസാധാരണ കഥകൾ ) – Sudha Murthy

നിങ്ങൾക്കറിയാമോകരടികൾ സംസാരിയ്ക്കുകയുംഅമ്പിളി അമ്മാമൻ ചിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നമത്സ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യശിശുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആയിരം കൈകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ?

വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടവതാരങ്ങളായ രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അവരുടെ വംശത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളാണ്  പുസ്തകത്തിൽ ഏറെയുംഎണ്ണമറ്റ കഥകളുണ്ട് ഇരുവരെക്കുറിച്ചുംപക്ഷെഅവയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അജ്ഞാതമാണ്അസുരന്മാരും ദേവതകളും മനുഷ്യർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നമൃഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നസാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവങ്ങൾ അപൂർവ്വ വരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലേയ്ക്കാണ് ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരി സുധാമൂർത്തി നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തലകീഴായി തൂങ്ങിയ രാജാവ്”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!