തള്ളവെളുമ്പി മോളുകറുമ്പി

30 24
Poorna Eram

സംഗീതത്തിന്റെ താളവും ലയവും സന്നിവേശിപ്പിച്ച ചേതോഹരമായ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ വികാരവിചാരങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അദ്ധ്യാപകന്‍കൂടിയായ കവിയുടെ വാങ്മയചിത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കവിതയും.

5 in stock

Author: ഡോ. തേവന്നൂര്‍ മണിരാജ്

സംഗീതത്തിന്റെ താളവും ലയവും സന്നിവേശിപ്പിച്ച ചേതോഹരമായ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരുടെ വികാരവിചാരങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അദ്ധ്യാപകന്‍കൂടിയായ കവിയുടെ വാങ്മയചിത്രങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കവിതയും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തള്ളവെളുമ്പി മോളുകറുമ്പി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!