തമോവേദം

225 180

കേരളത്തില്‍ പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാത്താന്‍ പൂജയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ തോരാശികളിലേക്കുള്ള ഒരു അസാധാരണ സഞ്ചാരമാണ് ഈ നോവല്‍.

4 in stock

Author: രാജീവ് ശിവശങ്കർ

കേരളത്തില്‍ പടര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാത്താന്‍ പൂജയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ തോരാശികളിലേക്കുള്ള ഒരു അസാധാരണ സഞ്ചാരമാണ് ഈ നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തമോവേദം”

Vendor Information