തമ്പ് പറഞ്ഞ ജീവിതം

190 152

ജീവിതം നാം തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് നമ്മെത്തേടി എത്തുകയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.റിങ്ങിൽ അനേകായിരങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്ന സർക്കസ് കലാകാരന്മാരുടെ കാണികൾ കാണാത്ത കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ജീവിതം വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ശ്രീധരൻ ചമ്പാട്.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. പി കെ ചന്ദ്രന്‍

ജീവിതം നാം തെരെഞ്ഞടുക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് നമ്മെത്തേടി എത്തുകയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.റിങ്ങിൽ അനേകായിരങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്ന സർക്കസ് കലാകാരന്മാരുടെ കാണികൾ കാണാത്ത കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ജീവിതം വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ശ്രീധരൻ ചമ്പാട്.ഒരു സർക്കസ് കലാകാരനായി ജീവിച്ചപ്പോഴും അനേകം വേഷങ്ങൾ കെട്ടി ആടെണ്ടിവന്നത്തിന്റെ അനുഭവ വെളിച്ചം വായനക്കാർക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതഭാവം പകരാൻ ഉപയുക്തമായരീതിയിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തമ്പ് പറഞ്ഞ ജീവിതം”

Vendor Information