താപ്പാന

240 192

തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിലൂടെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയ നോവൽ.

7 in stock

Author: വി ശ്രീകണ്ഠൻ

തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിലൂടെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താപ്പാന”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!