തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ

100 80
Logos Books

ഭാഷയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെതിരിച്ചറിയാനും ഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹിക ധർമ്മത്തെ മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പത്തു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഭാഷ ഒരു വംശത്തിന് ജീവനവും അതിജീവനവുമാകുന്നതിന്റെ അകപ്പൊരുളുകൾ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം.

10 in stock

Author: സിനുമോൾ തോമസ്

ഭാഷയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുളള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെതിരിച്ചറിയാനും ഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹിക ധർമ്മത്തെ മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന പത്തു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ഭാഷ ഒരു വംശത്തിന് ജീവനവും അതിജീവനവുമാകുന്നതിന്റെ അകപ്പൊരുളുകൾ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തായ്‌വേരുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review