ഇഡിയറ്റ്

700 560

മാനുഷികമായ ദൗര്ബല്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളും അപസ്മാരത്തിന്റ കയങ്ങളും ശിഥിലമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടുന്ന മൈഷ്‌കിൻ രാജകുമാരന്റെ കഥ. കാലാതീമും ചരിത്രത്തിനുമിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യാവസ്‌ഥയുടെയും ദാരുണമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും തീക്ഷ്‌ണമായ ചിത്രീകരണം.

Out stock

Out of stock

Author: ദസ്തയെവ്സ്കി

മാനുഷികമായ ദൗര്ബല്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളും അപസ്മാരത്തിന്റ കയങ്ങളും ശിഥിലമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടുന്ന മൈഷ്‌കിൻ രാജകുമാരന്റെ കഥ. കാലാതീമും ചരിത്രത്തിനുമിടയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യാവസ്‌ഥയുടെയും ദാരുണമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും തീക്ഷ്‌ണമായ ചിത്രീകരണം.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

ഇടപ്പള്ളി കരുണാകരമേനോൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇഡിയറ്റ്”

Vendor Information