തീക്കടൽ കടഞ്ഞ്‌ തിരുമധുരം

520 416
Poorna Eram

ഋഷികവിയായ എഴുത്തച്ഛനെ തീനാളം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പുനഃ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.-മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

4 in stock

Author: സി. രാധാകൃഷ്ണൻ

മലയാളനോവലിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം..മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഇതിഹാസമെന്ന് നാളെ ഈ നോവൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടാലും അത്ഭുതമില്ല -ആനന്ദ്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തീക്കടൽ കടഞ്ഞ്‌ തിരുമധുരം”

Vendor Information