തീരം മറക്കുന്ന തിരകൾ

85 68

ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ അപ്രധാനമെന്നു തോന്നിയേക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുഹൂർത്തങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊണ്ട് ആകർഷകമാക്കി……

10 in stock

Author: സി കെ ലില്ലി

ദൈനംദിനജീവിതത്തിലെ അപ്രധാനമെന്നു തോന്നിയേക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുഹൂർത്തങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊണ്ട് ആകർഷകമാക്കി അതിൽ അത്യുദാത്തങ്ങളായ ജീവിതസത്യങ്ങളും പ്രാപഞ്ചിക തത്വങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന അനന്യസാധാരണവും അസുലഭവുമായ ഒരു കഥാ പ്രപഞ്ചമാണ്‌ ‘തീരം മറക്കുന്ന തിരകൾ’.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തീരം മറക്കുന്ന തിരകൾ”

Vendor Information