തെരഞ്ഞെടുത്ത ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകൾ

250 200

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ ആരാധകർക്കിടയിൽപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതയെന്നതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്.

6 in stock

Author: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ ആരാധകർക്കിടയിൽപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കവിതയെന്നതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തെരഞ്ഞെടുത്ത ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!