തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം സമ്പാദനവും പഠനവും

125 100

സിനിമയുടെ ജീവനാഡിയാണ് തിരക്കഥ.ഒരു കഥ എങ്ങനെ തിരക്കഥയായി മാറുന്നു എന്ന സങ്കീർണമായ അന്വേഷണത്തെ അയത്നലളിതമായി അപഗ്രന്ഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.അനുഭവത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും വിസ്മയാവഹമായ ലോകം തിരക്കഥയുടെ പിറവിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന രീതി പ്രമുഖ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വിശദമാക്കുന്നു.

7 in stock

Author: പി എം ബിനുകുമാർ

സിനിമയുടെ ജീവനാഡിയാണ് തിരക്കഥ.ഒരു കഥ എങ്ങനെ തിരക്കഥയായി മാറുന്നു എന്ന സങ്കീർണമായ അന്വേഷണത്തെ അയത്നലളിതമായി അപഗ്രന്ഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.അനുഭവത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും വിസ്മയാവഹമായ ലോകം തിരക്കഥയുടെ പിറവിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന രീതി പ്രമുഖ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വിശദമാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരക്കഥയുടെ രീതിശാസ്ത്രം സമ്പാദനവും പഠനവും”

Vendor Information