തിരഞ്ഞെടുത്ത അസമിയ കഥകൾ

160 128
Olive Books

ആധുനിക ആസാമിയ കഥയിലെ ദീപസ്തംഭങ്ങളായ കഥാകൃത്തുക്കളുടെ മനോഹര കഥകൾ.അസമിയ ജീവിതത്തിന്റയും സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്ക്കാരിക മുന്നേറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ രചനകൾ.മലയാളഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആസാമിയ കഥകളുടെ പ്രഥമ പുസ്തകം.,ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്.

10 in stock

ആധുനിക ആസാമിയ കഥയിലെ ദീപസ്തംഭങ്ങളായ കഥാകൃത്തുക്കളുടെ മനോഹര കഥകൾ.അസമിയ ജീവിതത്തിന്റയും സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം ഒരു ജനതയുടെ സാംസ്ക്കാരിക മുന്നേറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ രചനകൾ.മലയാളഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആസാമിയ കഥകളുടെ പ്രഥമ പുസ്തകം.,ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഒരു മുതൽക്കൂട്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരഞ്ഞെടുത്ത അസമിയ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!