തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ – ജി ബി മോഹൻ തമ്പി

250 200

സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

8 in stock

Author: ജി ബി മോഹൻ തമ്പി

സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ – ജി ബി മോഹൻ തമ്പി”

Vendor Information