തൊമ്മയ്യനും ഭൂതവും

60 48

തൊമ്മയ്യൻ എന്ന പഞ്ഞിക്കച്ചവടക്കാരന്റെ ജീവിതം സുഗമമായി ഒഴുകവേ ആകസ്മികമായി കടന്നുവരുന്ന ഭൂതം എല്ലാം തകിടംമറിച്ചു.

9 in stock

തൊമ്മയ്യൻ എന്ന പഞ്ഞിക്കച്ചവടക്കാരന്റെ ജീവിതം സുഗമമായി ഒഴുകവേ ആകസ്മികമായി കടന്നുവരുന്ന ഭൂതം എല്ലാം തകിടംമറിച്ചു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൊമ്മയ്യനും ഭൂതവും”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!