തോട

75 60
Olive Books

മുള്ളുക്കുറുമ ഗോത്രവിഭാഗത്തില്‍ ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന ഒരു കലാകാരന്‍ തന്റെദേശത്തെയും സംസ്‌കൃതിയെയും ആദിവാസി ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷമായആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വരകളിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും  ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നപുസ്തകം. ദേശചരിത്രവും പൈതൃകവും ജീവിതവും സവിശേഷമായ ഗോത്രസംസ്‌കാരത്തിന്റെനേര്‍വരയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃതി കാണിച്ചുതരുന്നു.

7 in stock

Author: രമേഷ് എം.ആര്‍.

മുള്ളുക്കുറുമ ഗോത്രവിഭാഗത്തില്‍ ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന ഒരു കലാകാരന്‍ തന്റെദേശത്തെയും സംസ്‌കൃതിയെയും ആദിവാസി ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷമായആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വരകളിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും  ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നപുസ്തകം. ദേശചരിത്രവും പൈതൃകവും ജീവിതവും സവിശേഷമായ ഗോത്രസംസ്‌കാരത്തിന്റെനേര്‍വരയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃതി കാണിച്ചുതരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തോട”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!