തൃക്കോട്ടൂർ നോവെല്ലകൾ

140 112

തൃക്കോട്ടൂരിലെ ഭാഷ ഒരു ജനതയെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാഷ ജീവിതം തന്നെയാണ്. ‘തൃക്കോട്ടൂര്‍ നോവെല്ലകള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആധുനിക പൂര്‍വ്വകേരളത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രമാണ് ലഭിക്കുക. മലബാറിലെ മലയാളവും, മലയാളത്തിലെ ജീവിത താളവും വരും തലമുറയ്ക്കു കൈമാറാന്‍ കഴിയും വിധം യു. എ. ഖാദര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.’പി. കെ. പോക്കര്‍

Out stock

Out of stock

Author: യു. എ. ഖാദർ

തൃക്കോട്ടൂരിലെ ഭാഷ ഒരു ജനതയെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാഷ ജീവിതം തന്നെയാണ്. ‘തൃക്കോട്ടൂര്‍ നോവെല്ലകള്‍ വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആധുനിക പൂര്‍വ്വകേരളത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രമാണ് ലഭിക്കുക. മലബാറിലെ മലയാളവും, മലയാളത്തിലെ ജീവിത താളവും വരും തലമുറയ്ക്കു കൈമാറാന്‍ കഴിയും വിധം യു. എ. ഖാദര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.’പി. കെ. പോക്കര്‍

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

യു. എ. ഖാദർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൃക്കോട്ടൂർ നോവെല്ലകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews