തുപ്പത്തുപ്പ

75 60

കേരളസാഹിത്യ അക്കദമി അവാർഡ് നേടിയ ചാവൊലി എന്ന നോവൽ രചിച്ച ഉത്തമന്റെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ.

Out stock

Out of stock

Author: പി.എ ഉത്തമൻ

കേരളസാഹിത്യ അക്കദമി അവാർഡ് നേടിയ ചാവൊലി എന്ന നോവൽ രചിച്ച ഉത്തമന്റെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തുപ്പത്തുപ്പ”

Vendor Information