തുറമുഖം

630 504

പകയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കനലുകൾ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കണ്ട മുഖങ്ങളിലെ രൗദ്രഭാവം ഭയാനകമായിരുന്നു. ചതുരംഗ കളത്തിലെ കരുക്കൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നതുപോലെ ശത്രുക്കളെ ഒന്നൊന്നായി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ശത്രുനിര ഉടലെടുക്കുന്നത് ആരുമറിഞ്ഞില്ല. അന്തിമ പോരാട്ടം ജീവൻ പണയം വച്ചുള്ളതായിരുന്നു. പോരാട്ടം മുറുകുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ ബലം കൂടുന്നു. ഇവിടെ സംഘർഷത്തിന്റെ കനൽപൂക്കൾ വിരിയുന്നു.

Author: ജോസി വാഗമറ്റം

പകയുടെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കനലുകൾ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കണ്ട മുഖങ്ങളിലെ രൗദ്രഭാവം ഭയാനകമായിരുന്നു. ചതുരംഗ കളത്തിലെ കരുക്കൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നതുപോലെ ശത്രുക്കളെ ഒന്നൊന്നായി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ പുതിയ ശത്രുനിര ഉടലെടുക്കുന്നത് ആരുമറിഞ്ഞില്ല. അന്തിമ പോരാട്ടം ജീവൻ പണയം വച്ചുള്ളതായിരുന്നു. പോരാട്ടം മുറുകുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ ബലം കൂടുന്നു. ഇവിടെ സംഘർഷത്തിന്റെ കനൽപൂക്കൾ വിരിയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തുറമുഖം”

Vendor Information