ത്യാഗരാജ കൃതികൾ

300 240

കർണാടക സംഗീതലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികൾ അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

7 in stock

Author: ത്യാഗരാജ സ്വാമി

കർണാടക സംഗീതലോകത്തെ കുലപതിയായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നൂറ്റൊന്നു കൃതികൾ അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ സ്വരപ്പെടുത്തലോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ത്യാഗരാജ കൃതികൾ”

Vendor Information