ത്യാഗത്തിനു പ്രതിഫലം

105 84
Poorna Eram

ആരോരുമില്ലാത്ത രണ്ടു സഹോദരങ്ങള്‍, അബലയായ ഒരു സ്ത്രീയും ലോകവിവരമായിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞും, ത്യാഗമൂര്‍ത്തിയായ ഒരു പെങ്ങളും. പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ ലോകത്ത് അഭയം കൊതിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യര്‍. ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി കുറേ കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

4 in stock

Author: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

ആരോരുമില്ലാത്ത രണ്ടു സഹോദരങ്ങള്‍, അബലയായ ഒരു സ്ത്രീയും ലോകവിവരമായിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞും, ത്യാഗമൂര്‍ത്തിയായ ഒരു പെങ്ങളും. പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ ലോകത്ത് അഭയം കൊതിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യര്‍. ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളുമായി കുറേ കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ത്യാഗത്തിനു പ്രതിഫലം”

Vendor Information