ഉമ്മാച്ചു

220 176

വ്യക്തിയുടെ അഭിലാഷവും സാമൂഹികനീതിയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം ഏറനാടന്‍ സാമൂഹികപശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചുവില്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

6 in stock

Author: ഉറൂബ്

വ്യക്തിയുടെ അഭിലാഷവും സാമൂഹികനീതിയും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം ഏറനാടന്‍ സാമൂഹികപശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉറൂബ് ഉമ്മാച്ചുവില്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉമ്മാച്ചു”

Vendor Information