ഉമ്മമാർക്കുവേണ്ടി ഒരു സങ്കടഹരജി

195 146

മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന  വിവേചനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്‌നമല്ല അത് പൊതു സമൂഹം നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നമാണ് എന്ന് എം. എന്‍. കാരശ്ശേരി തിരിച്ചറിയുന്നു. മുസ്ലീം സ്ത്രീയുടെ വേഷം, തൊഴില്‍, വിവാഹം, ബഹുഭാര്യത്വം, വിവാഹമോചനം എന്നിങ്ങനെ എക്കാലത്തും ചര്‍ച്ചാവിഷയമായ കുറെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു.

6 in stock

Author: എം എന്‍ കാരശ്ശേരി

മുസ്ലീം സ്ത്രീകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന  വിവേചനങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്‌നമല്ല അത് പൊതു സമൂഹം നേരിടുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നമാണ് എന്ന് എം. എന്‍. കാരശ്ശേരി തിരിച്ചറിയുന്നു. മുസ്ലീം സ്ത്രീയുടെ വേഷം, തൊഴില്‍, വിവാഹം, ബഹുഭാര്യത്വം, വിവാഹമോചനം എന്നിങ്ങനെ എക്കാലത്തും ചര്‍ച്ചാവിഷയമായ കുറെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉമ്മമാർക്കുവേണ്ടി ഒരു സങ്കടഹരജി”

Vendor Information