ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരുന്നു

120 96

ഉണ്ണി എന്ന മന്ദബുദ്ധിയായ അനാഥനെയും അവനെ ഉൾക്കൊണ്ട ഗ്രാമത്തെയും പശ്ചാത്തലമാക്കി ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ‘ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരുന്നു’ എന്ന കാവ്യത്തിലൂടെ എസ്.രമേശൻ നായർ.

Out stock

Out of stock

ഉണ്ണി എന്ന മന്ദബുദ്ധിയായ അനാഥനെയും അവനെ ഉൾക്കൊണ്ട ഗ്രാമത്തെയും പശ്ചാത്തലമാക്കി ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ‘ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരുന്നു’ എന്ന കാവ്യത്തിലൂടെ എസ്.രമേശൻ നായർ.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

എസ്.രമേശൻ നായർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരുന്നു”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews