ഉണ്ണികളേ ഇനിയും കഥ പറയാം

80 64

ആനയായ കുഴിയാന, കുഴിയാനയായ ആന. ജന്തുക്കളെക്കൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന കാട്ടുമനുഷ്യന്‍, ഉടലോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തു പോയ അമ്മാവന്‍. ഒടുവില്‍ രാക്ഷസനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥയും… കുട്ടികള്‍ക്കായി കഥകളുടെ രസച്ചെപ്പ് തുറക്കുകയാണ് മാലി ഈ സമാഹാരത്തില്‍.

3 in stock

Author: വി മാധവൻ നായർ

ആനയായ കുഴിയാന, കുഴിയാനയായ ആന. ജന്തുക്കളെക്കൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന കാട്ടുമനുഷ്യന്‍, ഉടലോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തു പോയ അമ്മാവന്‍. ഒടുവില്‍ രാക്ഷസനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥയും… കുട്ടികള്‍ക്കായി കഥകളുടെ രസച്ചെപ്പ് തുറക്കുകയാണ് മാലി ഈ സമാഹാരത്തില്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉണ്ണികളേ ഇനിയും കഥ പറയാം”

Vendor Information