ഉണ്ണികൾക്ക് കൃഷ്ണകഥകൾ

110 88

വെണ്ണ കട്ടുതിന്നും കാലികളെ മേയ്ച്ചും ഓടിനടക്കുന്ന ബാലരൂപമാണ് എല്ലാ മനസ്സിലുമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്‍. ആ ഇതിഹാസനായകന്റെ രസകരമായ ജീവിതം മുഴുവനും ചെറുകഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുമംഗല മുത്തശ്ശിയുടെ ആസ്വാദ്യകരമായ എഴുത്തുരീതി ഈ രചനയെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.വി. സുമംഗല

വെണ്ണ കട്ടുതിന്നും കാലികളെ മേയ്ച്ചും ഓടിനടക്കുന്ന ബാലരൂപമാണ് എല്ലാ മനസ്സിലുമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്‍. ആ ഇതിഹാസനായകന്റെ രസകരമായ ജീവിതം മുഴുവനും ചെറുകഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുമംഗല മുത്തശ്ശിയുടെ ആസ്വാദ്യകരമായ എഴുത്തുരീതി ഈ രചനയെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉണ്ണികൾക്ക് കൃഷ്ണകഥകൾ”

Vendor Information