ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 1)

180 144
Poorna Eram

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഉറൂബിന്റെ കഥകള്‍ ഉറവപൊട്ടുന്നത്. കാലത്തിന് കെടുത്തിക്കളയാനാവാത്തവിധം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അജ്ഞാത തലങ്ങളെ അവ ശോഭനമാക്കുന്നു. അതിവിസ്തൃതമായ കഥാസമ്പത്തില്‍നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

3 in stock

Author: ഉറൂബ്

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഉറൂബിന്റെ കഥകള്‍ ഉറവപൊട്ടുന്നത്. കാലത്തിന് കെടുത്തിക്കളയാനാവാത്തവിധം നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അജ്ഞാത തലങ്ങളെ അവ ശോഭനമാക്കുന്നു. അതിവിസ്തൃതമായ കഥാസമ്പത്തില്‍നിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 1)”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!