ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ

50 40
Yes Press Books

കവിതാ നദി അതിന്റെ പ്രയാണം തുടരുക തന്നെയാണ്. കവിതകളിൽ ഒരിക്കലും മായം ചേർക്കാനാവില്ല. മായം ചേരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. മായം ഇല്ലാത്ത ഒരു കവിയാണ് റഷീദ് ഏലൂക്കര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായം ഇല്ലാത്ത 18 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ.

10 in stock

Author: റഷീദ് ഏലൂക്കര

കവിതാ നദി അതിന്റെ പ്രയാണം തുടരുക തന്നെയാണ്. കവിതകളിൽ ഒരിക്കലും മായം ചേർക്കാനാവില്ല. മായം ചേരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. മായം ഇല്ലാത്ത ഒരു കവിയാണ് റഷീദ് ഏലൂക്കര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായം ഇല്ലാത്ത 18 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉറുമ്പിൻകൂട്ടങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Yes Press Books
  • Vendor: Yes Press Books
  • Address:
  • No ratings found yet!