ഉടൽ എന്ന മോഹം

190 152
Logos Books

മലയാളഭാവനയുടെ തൊട്ടുമുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളുടെ കലയും ചിന്തയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.

9 in stock

Author: കരുണാകരൻ
മലയാളഭാവനയുടെ തൊട്ടുമുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളുടെ കലയും ചിന്തയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉടൽ എന്ന മോഹം”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review