ഉടലിരമ്പം

50 40

ജീവിതത്തിന്റെ പതിവു നിർവ്വചനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മുറിവേല്പിക്കുന്ന വന്യവും നഗ്നവുമായ പത്തു കഥകൾ.

10 in stock

Author: ദിനേശൻ കരിപ്പള്ളി

ജീവിതത്തിന്റെ പതിവു നിർവ്വചനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മുറിവേല്പിക്കുന്ന വന്യവും നഗ്നവുമായ പത്തു കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉടലിരമ്പം”

Vendor Information